PROIECT DE HOTĂRÂRE | 172 | din data de 15.12.2023

Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, republicată;

În temeiul art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Potrivit art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 266 alin. (6) din Codul de procedură fiscală;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1  Anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source