PROIECT DE HOTĂRÂRE | 17 | din data de 20.01.2022

Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. n), art.133 alin. (l), art.139 alin. (l) și art.196 alin. (1) lit. a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea completării Documentului Asociat 3 – Politica Tarifară, la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii Societatea Transport Bucuresti STB SA nr. 7/29.07.2021, Serviciul de Transport Voluntari nr. 6/29.07.2021, Ecotrans STCM nr. 5/29.07.2021, Regio Serv Transport SRL nr. 4/29.07.2021 prin introducerea de noi titluri de călătorie metropolitane integrate, precum și modalitatea de decontare a sumelor încasate din vânzarea acestora, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București—llfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București—llfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să modifice documentele asociate la contractele de delegare a gestiunii serviciului public local de călători în conformitate cu noua politică tarifară, conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source