PROIECT DE HOTĂRÂRE | 16 | din data de 20.01.2023

Privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale

Conform prevederilor art. 361 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ

În temeiul prevederilor art. 869 Codului Civil din 2009, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn.

Art. 2 Stingerea oricărui alt drept real sau dezmembrământ al dreptului de proprietate ca efect al trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source