PROIECT DE HOTĂRÂRE | 116| din data de 18.11.2022

Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar în cadrul proiectului “Înființare de centre de colectare  prin aport voluntar în județul Ilfov”

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 223/20.10.2022 privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectareprin aport voluntar;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 93/29.09.2022 privind trecerea unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia în domeniul public al Comunei Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 294 alin. (3) și (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului teren indentificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar în cadrul proiectului “Înființare de centre de colectare  prin aport voluntar în județul Ilfov”.

Art. 2 Predarea imobilului din domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în administrarea Consiliului Județean Ilfov se realizează până la data de 31.12.2035 conform Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR.

Art. 3 Predarea-primirea imobilului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 UAT Mogoșoaia se va realiza prin proces verbal de predare primire încheiat între cele două părți.

Art. 4 Bunul prevăzut la art. 1 se va declara din bun de interes public local în bun de interes public județean.

Art. 5 Actualizarea în mod corespunzător a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 6 Mandatarea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, doamna Roxana-Cristina CHIHAI, să semneze în numele și pentru Comuna Mogoșoaia toate actele întocmite în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source