PROIECT DE HOTĂRÂRE | 114| din data de 18.11.2022

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local UAT Comuna Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 129/24.10.2022 înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia sub nr. 26675/24.10.2022;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. j),  art. 8, art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. (A) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b); art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s); art. 136 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale la nivelul ariei proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, sub forma gestiunii delegate.

Art. 2 Se aprobă Studiul de Oportunitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de Oportunitate pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Planul de evoluție a tarifelor și taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, în forma prezentată în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Documentul de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”,  conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup să voteze și să aprobe documentele anexă din prezentul proiect de hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source