PROIECT DE HOTĂRÂRE | 109| din data de 15.11.2022

Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Potrivit prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

În temeiul art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit h) și i), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisitrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea sumei de 55.000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2022 de la capitolul 51.02.20 pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source