PROIECT DE HOTĂRÂRE | 104| din data de 25.10.2022

Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform art. 129 alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 67887, în suprafață de 1400 mp.

Art. 2 Aprobarea efectuării unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului menționat la art. 1, raport care va fi ulterior supus aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Mogoșoaia.

Art. 3 Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

Art. 4 În vedere negocierii prețului de cumpărare a terenului prevăzut la art.1, se va constitui o comisie din a cărei componență vor face parte 2 consilieri locali și 2 reprezentanți ai primăriei, desemnați prin dispoziție de primar.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source