PROIECT DE HOTĂRÂRE | 102| din data de 18.10.2022

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 63/16.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

Adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 3594/CD/06.05.2022 înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr.12006/11.05.2022, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2022 stabilit la nivelul Comunei Mogoșoaia

Ordinul S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii actualizat cu modificările și completările ulterioare – Titlul II

Prevederile art. 8 alin.(1) și art 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

Dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și completările ulterioare

În bază prevederilor  art. 136 alin. (8), lit. b) coroborate cu  prevederile art. 129 alin. (2) lit.a), art. 155 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. a) și lit. c), respectiv dispozițiile art.405 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și a prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentului proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source