PROIECT DE HOTĂRÂRE | 1 | din data de 17.01.2022

Privind confirmarea Notei nr. 34455/23.12.2021 pentru îndreptare eroare materială strecurată în Anexa la HCL nr. 37/22.04.2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia la Capitolul I, art. 2 lit. k)

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avziul Consiliului Legislativ din data de 23.12.2021;

Prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nota pentru îndreptare eroare materială nr. 34455/23.12.2021

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Confirmarea Notei nr. 34455/23.12.2021 pentru îndreptare eroare materială strecurată în Anexa la HCL nr. 37/22.04.2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia la Capitolul I, art. 2 lit. k), conform anexei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source