Nr. 4219/18.02.2021

PROCES-VERBAL

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 2 proiecte de hotărâri iar aceasta a fost aprobată cu 10 voturi pentru, și 5 împotrivă (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia).

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, iar acesta este adoptat cu 10 voturi pentru și 5 împotrivă (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia). Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține faptul că proiectul a fost elaborat cu nerespectarea legislației în vigoare, respectiv a Legii nr. 49/2020. Secretarul general explică doamnei consilier local faptul că Legea nr. 49/2020 este o lege de completare și modificare a prevederilor Legii nr. 248/2015 astfel cum este menționat și în preambulul proiectului de hotărâre și că la parcurgarea procedurii anexă la proiect pot fi regăsite modificările aduse acestei legi prin intrarea în vigoare a Legii nr. 49/2020.

Proiectul privind aprobarea demarării procedurii de identificare a modalităților de valorificare a potențialului turistic a Parcului Mogoșoaia, aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a fost retras de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 217/25.04.2008 și HCL nr. 193/20.09.2011, adoptat cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă (Pavel Aurel), proiectat votat ulterior citirii amendamentului nr. 4271/18.02.2021 depus de Grupul consilierilor USR PLUS și aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (Pavel Aurel și Mariana Mihalache)
  2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al domnului MELIN MURAT administrator al ECOTRANS STCM SRL și inițierea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou administrator al ECOTRANS STCM SRL- aprobat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia)
  3. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia- aprobat cu 10 voturi pentru și 5 împotrivă (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia)
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU – construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem,amenajare circulații auto și pietonale,parcări,spații verzi,împrejmuire,racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039- aprobat cu unanimitate de voturi.

A fost citit răspunsul nr. 2412/18.02.2021 la interpelarea depusă în cadrul ședinței de consiliu din data de 28.01.2021, un exemplar fiind înmânat doamnei Ienculescu-Popovici Felicia.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Costel Băiaș                                                          Roxana Cristina Bute

Source