PROCES-VERBAL

Nr. 33603 din 14.12.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință menționează că proiectele de hotărâri de la punctele 4, 5 și 9 de pe ordinea de zi, se pot aproba cu majoritate calificată conform Codului Administrativ.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

1. Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021 adoptat cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Costel Băiaș, Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru)

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

Amendamentul nr. 33492/14.12.2021 – 10 voturi pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru)

Domnul Aexandru Iacoban susține că este necesară o comparație cu proiectul aprobat inițial pentru a se observa cauza eliminării unor investiții.

Domnul  Costel Băiaș solicită să se consemneze dacă excedentul bugetar va fi alocat Centrului Multifuncțional.

2. Pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov„ adoptat cu 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Domnul Alexandru Iacoban menționează faptul că raportul de evaluare este întocmit în baza ofertelor, iar nu a tranzacțiilor încheiate. În eventualitatea câștigării proceselor intentate de proprietari pentru creșterea valorii de despăgibiri primite, atunci se poate ajunge la faliment.

3. Privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

Amendamentul nr. 33490/14.12.2021 – 10 pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru)

Domnul Alexandru Iacoban susține că acest proiect necesită dezbatere publică.

Președintele de ședință menționează că despre proiectele cu nr. 4,5 și 9 s-a anunțat la începutul ședinței că majoritatea cu care se pot aproba este cea calificată conform Codului Administrativ.

4. Privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru).

Amendamentul nr. 33491/14.12.2021 – 10 pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru)

5. Privind aprobarea Studiului de oportunitate, și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 3 (Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru).

În timp ce se dădea citire proiectului, domul Pavel Aurel părăsește sala de ședință motivând că au intervenit probleme personale.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că gestiunea Serviciului de salubrizare poate fi ori prin gestiune directă, ori prin gestiune delegată conform Legii nr. 51/2006 și că rata de colectare nu poate ajunge la 60-70% până în 2022.

Domnul Alin Vârtic susține faptul că modelul de gestiune trebuie să fie ori directă ori prin delegară, nu pot fi ambele.

Domnul Costel Băiaș menționează să se consemneze faptul că acest serviciu să nu fie delegat către altă unitate.

6. Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Costel Băiaș, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Amendamentul nr. 33567/14.12.2021 – 5 pentru (Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Costel Băiaș), 9 împotrivă.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că descrierea inițială a acestui proiect nu este corectă, Comuna Mogoșoaia neavând în administrare Palatul sau muzee, iar taxa aflată în vigoare prejudiciază bugetul comunei. Consilierii care beneficiază de spații în parc să nu voteze, astfel intervine conflictul de interese.

7. Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public în vederea delegării serviciului de iluminat public al  Comunei Mogoșoaia adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Costel Băiaș, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru)

Amendamentul nr. 33572/14.12.2021 – 5 pentru (Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Costel Băiaș), 9 împotrivă

Domnul Alin Vărtic menționează că perioada de delegare ar trebui să nu depășească 3 ani.

Domnul Costel Băiaș menționează că mai mult de 50% din buget este alocat pentru iluminatul public festiv și nu este alocat suficient pentru reparații.

8. Privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru).

9. Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru luna octombrie 2021 adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                              Roxana Cristina Bute

Source