PROCES-VERBAL

Nr. 3269 din 28.01.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 11 consilieri locali, prin apel telefonic domnul Diaconescu Victor și doamna Chihai Roxana Cristina, domnul Ene Valentin și Dinu Gheorghe sunt absenți.

Au asistat la ședința Consiliului Local și alte persoane decât consilierii locali, și anume: parlamentari, persoane din conducere și membri USR PLUS, printre care enumerăm Dacian Cioloș, Dan Barna, Cătălin Drulă, Anca Dragu etc.

Domnul Ionuț Cernat supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, cu următoarea mențiune făcută de către domnul Pavel Aurel, rectifcarea mențiunii cu privire la comportamentul agresiv. Acesta susține că nu reprezintă un avertisment, ci o apreciere exagerată și nejustificată. Președintele de ședință susține că se va lua act de această mențiune și se va modifica.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 3 proiecte de hotărâri, iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea supraimpozitării unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta a fost adoptat un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, abțineri 5 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel).

Domnul Aexandru Iacoban și doamna Felicia Ienculescu-Popovici susțin că au primit sesizări de la cetățeni referitoare la faptul că aceștia nu sunt informați foarte bine cu privire la supraimpozitare, iar limbajul utilizat în notificările transmise, mai exact menționarea legilor în baza cărora se aplică supraimpozitarea, nu este unul pe înțelesul cetățenilor.

Președintele dă citire celui de-al doilea proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta a fost adoptat un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, abțineri 5 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel).

Președintele dă citire celui de-al treilea proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, înaintat de grupul USR PLUS, și anume: Cu privire la aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Mogoșoaia” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și întocmirii documentației necesare solicitării finanțării, acest proiect a fost respins cu un număr de 7 voturi împotrivă, 4 voturi pentru (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abțineri 2 (Băiaș Costel, Pavel Aurel).

Amendamentul grupului USR PLUS – acest amendament a fost respins cu un număr de 7 voturi împotrivă, 4 voturi pentru (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abțineri 2 (Băiaș Costel, Pavel Aurel).

Președintele de ședință dă citire răspunsului formulat de Costaș Mihai, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu privire la proiectul înaintat prin care aduce la cunoștiință faptul că instituția Comuna Mogoșoaia a inteționat să aplice pe cont propriu pentru finanțare, dar s-a constatat lisa punctelor de transformare a energiei electrice în zonele vizate, costul pentru furnizarea și montarea punctelor depășeau bugetul disponibil, astfel s-a hotărât ca proiectul să fie depus prin intermediul Consiliului Județean Ilfov.

Domnul Alexandru Iacoban solicită să fie transmise aceste informări înaintea ședinței.

Domnul Aurel Pavel susține că este benefic să fie informați cu privire la proiectele ce ar putea deveni proiecte de hotărâri.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate. 

1. Proiect de hotărâre nr. 4 din 20.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022, doamna Roxana Cristina Chihai a fost desemnată, propunerea a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, abțineri 5 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel).

Domnul Alexandru Iacoban l-a propus pe domnul Vârtic Alin, această propunere a fost respinsă cu un număr de 8 voturi împotrivă, 5 voturi pentru (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel), abțineri 0.

2. Proiect de hotărâre nr. 5 din 20.01.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi interes local pe anul 2022, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat-  modificată și completată, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 6 din 20.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 13/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alexandru Iacoban și domnul Cojocaru Iustin solicită informații cu privire la asfaltare, când va începe procedura.

Domnul Ionuț Cernat le prezină faptul că aceste proiecte au fost înaintate Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin programul Anghel Saligny pentru a obține finanțare, acestea sunt publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Domnul Aurel Pavel cere lămuriri cu privire la fapul că indicatorii tehnico-economici se actualizează înainte de a primi o posibilă finanțare.

Domnul Ionuț Cernat susține că trebuie actualizate deoarece sunt vechi, prețurile au crescut, astfel au intervenit modificări.

4. Proiect de hotărâre nr. 7 din 20.01.2022 privind modificarea HCL nr. 17/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 8 din 20.01.2022 privind Pentru modificarea HCL nr. 788/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai “ Studiului de fezabilitate cuprinzând construcțiile necesare unui sistem de colectare a apelor pluviale în zona Livadă, în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre nr. 9 din 20.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” , acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre nr. 10 din 20.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 727/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” , acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre nr. 11 din 20.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” , acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre nr. 12 din 20.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2022 aceasta a fost adoptat un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, abțineri 4 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia).

Domnul Alexandru Iacoban susține că principala problema care trebuie rezolvată este cu privire la câinii cu stăpân care nu sunt de rasă, aceștia trebuie sterilizați.

Domnul Aurel Pavel propune ca Poliția Locală să fie informată și să intervină în situațiile în care sunt aduși câini fără stăpân și abandonați.

10. Proiect de hotărâre nr. 13 din 20.01.2022 privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre nr. 14 din 20.01.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, au fost propuși doamna Roxana Cristina Chihai și domnul Florin Răducu Covaci, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre nr. 15 din 20.01.2022 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia, a fost adoptat cu un număr de 8 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel), abţineri 1 (Alin Vârtic), lipsa drept de vot 3 (Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban).

Domnul Iacoban Alexandru susține că prezentarea în procesele de suspendare ar trebui sa fie făcută de consilierul juridic din primărie.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici solicită informații cu privire datele firmelor de asistență juridică și la sumele alocate pentru acestea din bugetul local.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Iacoban Alexandru și domnul Iustin Cojocaru, susțin că sunt implicați în procese, ar fi conflict de interese dacă ar vota, astfel nu sunt eligibili să voteze proiectul, prin urmare se vor recuza.

13. Proiect de hotărâre nr. 16 din 20.01.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Costel Băiaș solicită informații cu privire la inventarierea terenurilor pe domeniul public, dacă procedura a avut loc.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că s-a depus o solicitare a acestor informații de către o doamnă deputat.

Domnul Iustin Cojocaru si doamna Felicia Ienculescu Popovici susțin că aceste date trebuie publicate.

14. Proiect de hotărâre nr. 17 din 20.01.2022 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Source