PROCES-VERBAL

Nr. 32169 din 26.11.2021,

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 26.11.2021, ședință convocată de către primar

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele doua proiecte de hotărâri, iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire proiectui înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind darea din administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al comunei Mogoșoaia, iar aceasta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi, pentru următoarele proiecte de hotărâri

1.Privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Pavel Aurel), o abținere (Costel Băiaș).

Domnul Alexandru Iacoban menționează că pentru adoptarea acestei hotărâri este necesară o majoritate calificată și reclamă existența unui conflict de interese a celor care votează și au teren în zonă.

2. Privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia, ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă (Pavel Aurel. Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia) și o abținere (Costel Băiaș).

Domnul Alexandru Iacoban menționează că pentru adoptarea acestei hotărâri este necesară o majoritate calificată și că există un conflict de interese.

3. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă (Pavel Aurel. Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia) și o abținere (Costel Băiaș).

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționeză un fragment de la pagina 17 din din studiul de fezabilitate, iar domnul Alin Vârtic menționează despre pagiona 24 din același studiu.

4. Referitor la modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 763/2020 ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă (Pavel Aurel. Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia) și o abținere (Costel Băiaș).

Domnul Alexandru Iacoban menționează faptul că o eventuală expropriere și o contestație în instanță a cetățenilor ar putea duce la faliment.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că după ce a făcut calcule a constatat că banii nu sunt suficienți pentru a expropria proprietarii care nu au cedat încă.

Președintele de ședință îî atrage atenția doamnei consilier că va fi eliminată din sală în situația în care nu adoptă un comportament adecvat desfășurării ședinței.  

5. Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 58480 Mogoșoaia ce a fost adoptată cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 3 (Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru).

Primarul Comunei Mogoșoaia oferă lămuriri cu privire la inițiativa acestui proiect de hotărâre.

6. Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Zonă de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, ETAPA I” ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă (Pavel Aurel. Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia) și o abținere (Costel Băiaș).

Domnul Pavel Aurel și domnul Iacoban Alexandru menționează faptul că HCL 109 a produs efecte. Domnul. Alexandru Iacoban consideră că revocarea acestei hotărâri este ilegală.

7. Privind alocarea unei sume necesare achiziționării de cadouri pentru Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia și pentru Fundația The Door România adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alexandru Iacoban are o interpelare orală și anume dacă va fi recuperat prejudiciu de la persoanele responsabile pentru aplicarea amenzii societății Colectare Deșeuri, iar Primarul comunei oferă lămuriri.

A fost depusă de către grupul consilierilor USR-PLUS o interpelare scrisă.

Menționăm faptul că, pe parcursul ședinței consiliului local, domnul Pavel Aurel a deranjat buna desfășurare a ședinței consiliului local, iar președintele de ședință a atras atenția acestuia pentru a se liniști, în caz contrar putându-i-se aplica o sancțiune mai gravă.

Primarul comunei Mogoșoaia se adresează consilierilor locali cu o informare prin care face cunoscut și art. 63 alin. 16-17 din Legea nr. 273/2006, precum și faptul că facă creditul nu va fi utilizat până la finalul anului, va exista o penalizare de 2% ce va fi recuperată de la persoanele ce se fac responsabile de acest prejudiciu.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR GENERAL,

Florin-Răducu Covaci                                              Roxana Cristina Bute

Source