PROCES-VERBAL

Nr. 26846 din 25.10.2022

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Cojocaru Iustin și Iacoban Alexandru Dumitru, domnul Pavel Aurel este absent.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, împotrivă 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin).

Se va face o notă de îndreptare eroarea materială cu privire la ,,numarul cadastral și suprafața” strecurată în referatul de aprobare nr. 26818 din 25.10.2022 privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 101 din 18.10.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023, a fost propusă doamna Andrei Amalia, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
  2. Proiect de hotărâre nr. 102 din 18.10.2022 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  3. Proiect de hotărâre nr. 103 din 18.10.2022 Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  4. Proiect de hotărâre nr. 104 din 18.10.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentătii ordinii de zi.

  1.  Proiect de hotărâre nr. 102 din 25.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp, aceasta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin).

Au fost propuși doamna Chihai Roxana Cristina și domnul Dinu Gheorghe, aceasta propunere adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 3 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin).

Domnul Cojocaru Iustin nu voteaza această propunere din motive tehnice, pierderea conexiunii.

Domnul Vârtic Alin susține că nu este de acord cu faptul că solicitarea se face în baza aceleiași cereri a Parohiei depusă în luna martie.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Source