Nr. 2438/28.01.2021

PROCES-VERBAL

Ședința se desfășoară la ora 18:30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Domnul Ionuț Cernat supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 4 proiecte de hotărâri iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind schimbarea destinației temporare a 6 containere amplasate în str. Valea Parcului nr. 1 cu funcțiunea de Centru de Vaccinare împotriva Covid-19, iar acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Se da citire și celui de-al doilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia, iar acesta este adoptat cu 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1(Pavel Aurel) și 4 abțineri (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia).

Se da citire și celui de-al treilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea plății online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin aplicația CityOn, iar acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Se da citire și celui de-al patrulea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind solicitarea Ecotrans Stcm Srl de aprobare a cererii privind eșalonarea obligațiilor fiscal restante către bugetul de stat, iar acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă (Pavel Aurel).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, adoptat cu unanimitate de voturi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apăraare împotriva incendiilor ăn comuna Mogoșoaia semestrul II 2020 și a planului de măsuri afferent semestrului I 2021 – aprobat cu unanimitate de voturi.
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanță de 2,00 față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități, situat în Șoș. București-Târgoviște nr. 185 C, nr. cadastral 55925 – aprobat cu unanimitate de voturi.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

Domnul Diaconescu Victor a propus pe domnul Florin Răducu Covaci și pe domnul Nicolae Predeșel pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. Supusă la vot această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021.

Propunerile din partea consilierilor locali au fost domnul Alexandru Iacoban și domnul Costel Băiaș. În urma supunerii la vot a fost ales Președinte de ședință domnul Costel Băiaș cu 10 voturi pentru, domnul Alexandru Iacoban obținând 5 voturi pentru.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia – retras de pe ordinea de zi pentru a se face completări ale documentației.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov – adoptat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia).

Domnul Alexandru Iacoban propune ca scoaterea de la supraimpozitare să nu mai fie aprobată de consilierii locali.

Însă, i se aduce la cunsotință că potrivit legislației în vigoare și anume, Codul fiscal, precum și normele de aplicare ale acestuia prevăd că ”(…) primarul unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv(…)„ Per a contrario, dacă proprietarul a îndeplinit obligațiile ce cad în sarcina sa, tot prin hotărâre a consiliului local acesta va fi scos de la supraimpozitare.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice – retras de pe ordinea de zi.
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilui în suprafață de 1084 mp situat în intravilanul Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov – adoptat cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă (Pavel Aurel).
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea supraimpozitării terenurilor neîngrijite și neîngrădite de pe raza Comunei Mogoșoaia – adoptat cu unanimitate de voturi.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 823/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 – adoptat cu unanimitate de voturi.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia pentru anul 2021  – retras de pe ordinea de zi pentru a se aduce completări planului de acțiuni.

A fost supus la vot amendamentul depus de Grupul Consilierilor USR PLUS și a fost respins cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă.

 1. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscal restante de până la 10 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31.12.2020. – adoptat cu unanimitate de voturi.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022 – adoptat cu 12 voturi pentru și abțineri 3 (Iacoban Alexandru, Ienculescu – Popovici Felicia, Cojocaru Iustin).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia menționează faptul că Planul de școlarizare nu a fost întocmit conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare din 21 septembrie 2020 și că Planul nu ține cont de criteriul demografic și analiza datelor statistice de la INS privind evoluția demografică.

Domnul Primar face precizarea că a fost supus atenției consiliului local proiectul de hotărâre privind rețeaua școlară, iar nu aprobarea planului de școlarizare. Rețeaua școlară se referă la păstrarea sau nu a personalității juridice a școlii.

Președintele de ședință dă citire răspunsurilor formulate la cele 2 interpelări depusă în cadrul ședinței de consiliu anterioare.

A fost depusă o interpelare de grupul consilierilor locali USR-PLUS, urmând ca răspunsul să fie citit în următoarea ședință ordinară a consiliului local.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                           Roxana Cristina Bute

Source