PROCES-VERBAL

Nr. 19910 din 30.08.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru și doamna Ienculescu-Popovici Felicia.
Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu un număr de 10 voturi pentru, împotivă 4 voturi (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia și Iacoban Alexandru Dumitru), abțineri 1 (Vârtic Alin).
Domnul Cojocaru Iustin votează împotriva suplimentării ordinii de zi, motivând faptul că unul dintre proiecte a fost comunicat cu 5 minute înainte de începerea ședinței.
Domnul Iacoban Alexandru menționează că nu este normal să primească un proiect cu 5 minute înainte să voteze.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 83 din 22.08.2022 Privind premierea sportivilor Ioniță Florin-Alin și Stanciu David-Alexandru pentru performanțe sportive deosebite obținute la Campionatele Naționale de Full-Kempo, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 2. Proiect de hotărâre nr. 84 din 22.08.2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2022 semestrul II, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 3. Proiect de hotărâre nr. 85 din 22.08.2022 Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel), abțineri 4 (Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru și Vârtic Alin).
 4. Proiect de hotărâre nr. 86 din 22.08.2022 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Doamna Chihai Roxana Cristina propune pe doamna Mihalache Mariana și domnul Vârtic Alin pentru consiliul de administrație.
Domnul Diaconescu Victor o propune pe doamna Chihai Roxana Cristina pentru evaluarea și asigurarea calității.
Propunerile au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 87 din 22.08.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

A fost supusă la vot propunerea domnului Predeșel Nicolae, și anume doamna Chihai Roxana Cristina, aceasta fiind adoptată cu unanimitate de voturi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 88 din 22.08.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ,,Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel).
 2. Proiect de hotărâre nr. 89 din 23.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădiniță cu program prelungit din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 3. Proiect de hotărâre nr. 90 din 23.08.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mogoșoaia pe anul 2022, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 5 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru și Vârtic Alin).
 4. Proiect de hotărâre nr. 91 din 24.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 5. Proiect de hotărâre nr. 92 din 24.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2017- 2023, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru).

Domnul Cojocaru Iustin expune un amendament verbal, termenul menționat în adresa Instituției Prefectului pentru aprobarea proiectului de hotărâre fiind 25 august, iar data ședinței de Consiliu Local depășeșete acest termen, fiind 30 august.
Secretarul General explică faptul că a fost purtată o corespondență cu Prefectura Ilfov în acest sens.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre nr. 94 din 29.08.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a unui imobil teren situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel).
 2. Proiect de hotărâre nr. 95 din 30.08.2022 Privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, împotrivă 4 (Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru), abțineri 1 (Alin Vârtic).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL,

Source