PROCES-VERBAL

Nr. 14678 din 16.06.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Chihai Roxana Cristina, doamna Ienculescu-Popovici Felicia, domnul Dinu Gheorghe.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 1 voturi împotrivă (Pavel Aurel).

1. Proiect de hotărâre nr. 69 din 16.06.2022 Privind imputernicirea Primarului Comunei Mogosoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea raportului adiministratorilor privind activitatea pe anul 2021, aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si numirea auditorului financiar independent, acesta a fost adoptat un număr de 14 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (Pavel Aurel).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

1. Proiect de hotărâre nr. 61 din 16.06.2022 Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Fundația The Door Romania, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 62 din 16.06.2022 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp, acesta a fost adoptat cu un numar de 14 voturi pentru, 1 abțineri (Iustin Cojocaru).

Domnul Iacoban Alexandru susțíne că ar fi trebuit menționat în contract care este destinația concretă.

Domnul Alin Vârtic formulează un amendamet verbal prin care solicită să fie menționat în contract scopul utilizării terenului, amendamentul este respins cu un numar de 10 voturi, 5 voturi pentu (Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu-Popovici).

3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.06.2022 Privind organizarea evenimentului Kulturestock în cadrul Parcului Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un numar de 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru) 1 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici).

4. Proiect de hotărâre nr. 64 din 16.06.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim taxi, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 65 din 16.06.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre nr. 66 din 16.06.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL, acesta a fost adoptat un număr de 14 voturi pentru, 1 abțineri (Pavel Aurel).

7. Proiect de hotărâre nr. 67 din 16.06.2022 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.06.2022 Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-juniori, , acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Source