PROCES-VERBAL

Nr. 11703 din 06.05.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic                      Iustin Cojocaru, Alin Călin Vărtic, Băiaș Costel.

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

Pentru modificarea HCL nr. 21/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Grădiniță cu program prelungit – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia” acesta a fost adoptat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abțineri 3 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia)

Președintele de ședință dă citire celor două interpelări depuse de grupul USR Plus astfel:

Interpelarea înregistartă cu nr. 11811/09.05.2022, solicitare cererea de chemare în judecată introdusă de Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR” SA, în dosarul 989/93/2022 de la Secția Civilă -Tribunalul Ilfov, unde Consiliul Local Mogoșoaia este parte și HCL 116/2017 cu toate anexele aferente acesteia.

Interpelarea înregistartă cu nr. 11812/09.05.2022, solicitare comunicare situația executiei fizice și financiare a contractului de construire a grădiniței, din ce surse a fost finanțat pană acum proiectul grădiniței, în toate fazele sale (începand cu studiul de fezabilitate, proiectare, etc.), fundamentarea pentru modificarea devizului față de devizul aprobat anterior (costurile care s-au modificat, indicatorii tehnici care s-au modificat, deciziile de modificare a proiectului care au dus la modificarea devizului).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Source