PROCES-VERBAL

Nr. 10696 din 20.04.2022

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 8 consilieri locali, prin apel telefonic Alin Petrișor Bobe, Iustin Cojocaru, Florin Răducu Covaci, Alexandru-Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Aurel Pavel, Alin Călin Vărtic.   

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                Roxana Cristina Bute

Source