Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 22.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante, astfel:

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul juridic și administrație publică locală, Compartiment juridic contencios,

 consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment educație sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice.

Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice:

I. Pentru funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul juridic și administrație publică locală, Compartiment juridic contencios :

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice,

– minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional asistent.

II. Pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment educație sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești/ juridice/ administrative,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

Bibliografie – Tematică

  1. Pentru funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul juridic și administrație publică locală, Compartiment juridic contencios

1.Constituţia României, republicată. – act integral

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.- act integral

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5.Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :

– Cartea a II-a Procedura contencioasă – Titlul I Procedura în faţa primei instanţe articolele 192-236, articolele 245-248, articolele 411-423,

–  Cartea a V-a Despre executarea silită – Titlul I Dispoziţii generale articolele 622-643 și articolele 663-665;

6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment educație sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice

1.Constituţia României, republicată; – act integral

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.- act integral

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

6.  Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările şi completările ulterioare. – act integral.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul  20.07. – 08.08.2022  la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

          Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

Atributii

Atribuțiile funcției de consilier juridic debutant la Compartimentul fond funciar, cadastru și consultanță agricolă are ca atribuții:

Postul vacant de consilier juridic debutant la Compartimentul fond funciar, cadastru și consultanță agricolă are ca atribuții:

–  Punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, cu care a fost încredinţat;

– Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele autorităţii administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);

– Formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă;

– Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

– Promovează cereri de chemare în judecată din dispoziţia conducerii Primăriei Municipiului Turnu Măgurele;

– Solicită învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti și comunică hotărârile judecătoreşti compartimentelor de specialitate în vederea actualizării bazei de date a acestora;

– Aplicarea procedurilor de executare silită şi finalizarea procedurilor de executare silită;

– Vizează pentru legalitate documentele întocmite la nivelul compartimentului atunci când este necesară această viză;

– Vizează pentru legalitate documentele și contractele pe care instituţia le încheie cu terţi, când situaţia o impune;

–  Asigură şi îndeplineşte toate măsurile privind punerea în aplicare a Legii nr. 165/2013;

– Asigura şi îndeplineşte toate măsurile privind punerea în aplicare a Legii nr. 17/2014;

– Asigura şi îndeplineşte toate măsurile privind întocmirea de cărți funciare în cadrul procedurii de înregistrare sistematică;

– Răspunde în timp legal la solicitările adresate de către persoane fizice şi juridice şi de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele;

– Asigură consultanţă juridică  producătorilor agricoli persoane fizice şi juridice, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul cadastral al municipiului Turnu Măgurele;

– Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin si asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare, colaborează cu Direcţia Agricolă Teleorman ;

– Asigură consultanță juridică în activitatea de administrare a păşunii municipale și la solicitarea crescătorilor de animale, în privința desfașurării activitații de pășunat;

– Urmăreşte respectarea și aplicarea obligaţiilor  legale impuse prin Amenajamentul pastoral și Planurile pentru exploatarea şi întreţinerea păşunii, propunand sancționarea încălcării normelor legale;

– Participă la întocmirea şi gestionarea bazei de date cu privire la toate informaţiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înfiinţate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării Legilor fondului funciar ;

– Participă la verificarea documentaţiilor depuse de cetăţeni în vederea atribuirii de terenuri  potrivit legilor fondului funciar, precum și a altor acte normative privind reconstituirea dreptului de proprietate;

Participă laîntocmirea documentaţiilor  necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile prevăzute de lege şi urmăreste realizarea acestor acţiuni,

-Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale de fond funciar pentru a fi analizate, participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar si aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiilor de fond funciar;

– Participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie terenuri;

– Participă la întocmirea de răspunsuri la cererile depuse în legătura cu activitatea agricola și în legătură cu dosarele și solicitările analizate de comisia de fond funciar ;

– Întocmește rapoarte de fundamentare în vederea iniţierii unor hotărâri de consiliu referitoare la activitatea compartimentului;

– Asigură îndosarierea cererilor primite spre soluţionare, arhivarea documentelor;

– Participă la  formarea bazei de date a compartimentului;

– Participă la activităţi legate de referendum, recensământ, alegeri locale și generale;

– Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului.

– Punerea în aplicare a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;

– Îndeplinirea obiectivelor instituţiei;

– Respectă şi aplică standardele controlului intern managerial și  Standardul ISO 9001;

– Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;

Atribuțiile funcției de consilier superior la Compartimentul educaţie, sănătate, cultură, sport, O.N.G.-uri, comunicare şi relaţii publice are ca atribuții:

– Asigură informarea cetăţenilor privind legislaţia specifică activității pe care o desfășoară;

– Organizează şi asigură evidenţa documentelor compartimentului;

– Acordă la solicitarea cetăţenilor, relaţii, precizări şi îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea instituţiei;

– Coordonează gestiunea crizelor şi a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice în legătură cu angajamentele, programele şi acţiunile instituţiei;

– Răspunde de transmiterea informaţiilor publice în relaţiile cu persoanele fizice și juridice și mass-media, conform Legii nr. 544/2001 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia;

–  Asigură elaborarea documentelor pentru informarea primarului, viceprimarului, administratorului public sau secretarului general al municipiului, după caz, cu privire la problemele legate de activitatea sa, care reclamă soluţionarea la nivelul serviciilor primăriei;

–  Oferirea de informaţii tuturor solicitanţilor şi îndrumarea lor către serviciile de specialitate.

– Întocmeşte anunţuri privind activitatea de educaţie, sănătate, cultură, sport, O.N.G.-uri şi mediatizarea acestora;

– Participă la elaborarea  programului  privind acţiunile, activităţile, proiectele şi evenimentele educative, de sănătate, cultură, sport şi O.N.G-uri organizate sau la care este partener  autoritatea locală, precum şi la organizarea acestora;

– Colaborează cu instituţiile de învăţământ, cultură, sport şi sănătate şi O.N.G.-uri în vederea creării mediului specific necesar desfăşurării acestor activităţi;

– Asigură colaborarea între autoritatea locală şi organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale;

–  Participă la realizarea de  materiale multimedia cu diverse ocazii ( evenimente, acţiuni, activităţi etc.)  ce privesc atribuţiile sale;

–  Asigură întocmirea şi ţinerea la zi a unei evidenţe  referitoarea la activităţile, acţiunile, proiectele şi evenimentele educative, de sănătate, cultură, sport şi O.N.G.-uri  organizate sau la care este partener  autoritatea locală, precum şi la organizarea acestora;

– Elaborează şi propune măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii educative, de sănătate, cultură, sport şi O.N.G.-uri ; 

– Colaborează cu secretarul general al municipiului, şefii serviciilor şi compartimentele din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, în vederea asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţii administraţiei publice locale;

– Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului municipiului Turnu Măgurele şi Hotărârile Consiliului Local  şi alte dispoziţii trasate de şefii ierarhici superiori;

– Asigură, în conformitate cu prevederile legale, informarea cetăţenilor, a persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a instituţiilor publice care solicită informaţii de interes public şi au depuse cereri în acest sens;

–  Asigură preluarea şi rezolvarea operativă a tuturor solicitărilor ce privesc activitățile de educaţie, sănătate, cultură, sport şi în relaţia cu O.N.G.-uri la nivelul municipiului Turnu Măgurele;

–  Analizează şi soluţionează  diferite cereri, solicitări şi reclamaţii în domeniul său;

–  Sprijină activitatea educativă, sportivă, de sănătate, cultură şi O.N.G.-uri  şi susţine activităţile din cadrul programelor iniţiate de Guvern și autoritățile centrale și locale în aceste domenii;

–  Asigură fundamentarea, organizarea și desfășurarea în condiții optime a activității culturale, educative, de sănătate, sportive și O.N.G.-uri, ce se desfășoară în Municipiul Turnu Măgurele;

– Întocmește referate de necesitate privind achiziționarea bunurilor necesare pentru activitatea educativă, sportivă, de sănătate, cultură şi O.N.G.-uri,  comunicare şi relaţii publice

–  Întocmeşte rapoarte şi informări privind activitatea de educaţie, sănătate, cultură, sport şi O.N.G.-uri, comunicare şi relaţii publice;   

– Întocmeşte rapoarte de fundamentare pentru activitatea educativă, sportivă, de sănătate, cultură şi O.N.G.-uri,  comunicare şi relaţii publice;

–  Asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 şi oferă informaţii de interes public, în cooperare cu serviciile din cadrul Primăriei în baza Legii nr. 544/2001;

–  Pune în executare  legile şi actele normative în vigoare, duce la îndeplinire  hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului cu care a fost încredinţat;

– Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;

– Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin prin acte normative, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului. 

–  Punerea în aplicare a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Respectă şi aplică standardele controlului intern managerial și  Standardul ISO 9001;

– Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;

Source