ANUNȚ PUBLIC
Primăria Municipiului Focșani organizează
La sediul său din Municipiul Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1 bis,
concurs de proiecte de management pentru
Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, prevăzut în Anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr.944/19.09.2018, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza de adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental – Științe umaniste și arte, sau ramura de știință – Științe economice sau ramura de știință – Științe juridice;
f) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. e), de minimum 3 ani;
g) are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 1 an sau specializări în domeniul managementului* ;
h) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
i) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
j) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
k) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

CALENDARUL CONCURSULUI:
a) 06.09.2023, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 29.09.2023, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 02.10.2023 – 04.10.2023, selecția dosarelor;
d) 05.10.2023 -12.10.2023, analiza proiectelor de management – prima etapă;
e) în termen de 24 de ore de la încheierea primei etape – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului primei etape și afișarea acestuia;
f) 16.10.2023 -19.10.2023, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
g) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia – 20.10.2023.
h) candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidatului a notei obținute, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul resurse umane, organizare ( cam. 103, etajul 1), în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament – 23.10.2023 – 24.10.2023.
i) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică – 25.10.2023
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Primăriei Municipiului Focșani (b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis), până la data 29.09.2023 – ora 14:00, la Compartimentul resurse umane, organizare (cam. 103, etajul 1, telefon 0237213416)

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) curriculum vitae, model comun European;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări**, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
j) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
k) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să solicite suspendarea contractului individual de muncă pentru funcția de execuție sau de conducere deținută în instituția de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, ori în altă instituție de cultură, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
l) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) .
Proiectul de management va fi întocmit cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care a întocmit proiectul în cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau în proprietățile fișierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 40 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.
Proiectul de management, întocmit în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, trebuie să conțină soluții concrete în vederea funcționării și dezvoltării instituției pentru care se organizează concursul de proiecte de management, începând cu anul 2023 pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de management vor fi depuse în plic sigilat, listat și electronic în format PDF pe CD/DVD, fără a fi legate, îndosariate, copertate, fără cuprins sau alte mențiuni decât cele din caietul de obiective.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 189/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.

*Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.
**În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

BIBLIOGRAFIE :
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189 /2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
6. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul anunț este publicat la sediul Primăriei Municipiului Focșani și al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani și pe site-urile : www.focsani.info și www.ateneu-pastia.ro

Anexe:
• MODEL Cerere de înscriere la concurs de management
• MODEL Declarație de înscriere la concurs de management
• MODEL Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere
• MODEL Adeverință
• MODEL Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia

Anexele la prezentul anunț se găsesc postate pe site-urile www.focsani.info și www.ateneu-pastia.ro sau pot fi consultate la Compartimentul resurse umane, organizare din cadrul Primăria Municipiului Focșani.

Alte informații :
– Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului nr. 590/2023 și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr.944/19.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc pe site-ul www.focsani.info – secțiunea COMUNICATE și secțiunea CARIERĂ și pe site-ul instituției Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani www.ateneu-pastia.ro

Anexa nr. 1 la Anunțul nr. 88244/05.09.2023

Domnule Primar,

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui …………………………… şi al/a ………………………….., născut/născută la data de ………………….. în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………., prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani.
Ataşez la prezenta următoarele documente:
– ………….
– ………….
– …………
Date de contact:
• e-mail:______________________________
• telefon mobil: _________________________
Declar că am luat la cunoştinţă şi am înţeles faptul că datele mele cu caracter personal vor fi utilizate de către Primăria Municipiului Focșani în cadrul concursului de proiecte de management, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Înţeleg şi sunt de acord ca Primăria Municipiului Focșani să păstreze datele personale colectate pentru o perioadă de 10 ani, în condiţiile prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
Data……………………………….. Semnătura………………………

nexa nr. 2 la Anunțul nr. 88244/05.09.2023

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui …………………………… şi al/a ………………………….., născut/născută la data de ………………….. în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mi-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, în ultimii 4 ani.

Data,……………………… Semnătura,……………………..

Anexa nr. 3 la Anunțul nr. 88244/05.09.2023

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui …………………………… şi al/a ………………………….., născut/născută la data de ………………….. în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………………, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii declar prin prezenta, pe propria răspundere, că voi renunţa la postul de manager deţinut la …………………………………………………………………………, în condiţiile în care sunt declarat/declarată câştigător/câştigătoare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani.

Data,………………………. Semnătura,……………………..

Anexa nr. 4 la Anunțul nr. 88244/05.09.2023
Denumirea angajatorului
Datele de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. …………. seria ……. nr. …………….., CNP ………………….., a fost/este angajatul/angajata …………………., în baza actului administrativ de numire nr. ……………../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de …… ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv ….., înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ……./………, în funcţia/meseria/ocupaţia de*1) ……………………. .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) ………………. în specialitatea ………………….. .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ……………………………… a dobândit:
– vechime în muncă: ………………… ani …….. luni ……. zile;
– vechime în specialitatea studiilor: ……………….. ani …………. luni ………. zile.

Nr.
crt Mutaţia
intervenită Anul/luna/zi Meseria/funcţia/ocupaţia
Nr. şi data actului pe baza
căruia se face
înscrierea

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
În perioada lucrată a avut ………… zile de absenţe nemotivate şi …………. zile de concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ……………………… .

Cunoscând normele penale incidente în
materia falsului în declaraţii, certificăm
că datele cuprinse în prezenta adeverinţă
sunt reale, exacte şi complete.
Numele şi prenumele
reprezentantului legal al
Data angajatorului*3)
…… . ………………………

Semnătura reprezentantului
legal al angajatorului
……………………..
Ştampila angajatorului

*1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
*2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior).
*3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

Anexa nr.5 la Anuntul nr. 88244/05.09.2023

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………………….,(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean român, fiul/fiica lui ………………………………………………… (numele şi prenumele tatălui)
şi al/a ………………………………………………………(numele şi prenumele mamei), născut/născută la ……………………………………………………(ziua, luna, anul), în …………………………………………………………………,(locul naşterii: localitatea/judeţul)
domiciliat/domiciliată în …………………………………………………………………………………….,
(domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimată cu ………………………………………,
(felul, seria şi numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal**) cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din ordonanţa de urgenţă.
De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5*) alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora: „Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu”.

…………… ……………..
(Data) (Semnătura)

CAIET OBIECTIVE

ANEXE CAIET OBIECTIVE

REGULAMENT CONCURS

MODIFICARE REGULAMENT

Source