„ PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN”

Cod MySMIS2014: 135378/Cod SIPOCA 795

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Beneficiar: Municipiul Roman

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Roman prin dezvoltarea capacității de planificare strategică şi prin continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale.

Obiective specifice:
OS1. Dezvoltarea capacitaţii necesare în vederea fundamentării deciziilor și planificării strategice pe termen lung, prin implementarea de măsuri şi instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Planului strategic instituţional pentru perioada 2021-2023 şi a Planului de mobilitate urbană durabilă.
OS2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin introducerea unor soluţii aplicative noi şi integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetăţenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Roman aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale.
OS3. Promovarea modernizării administraţiei Municipiului Roman prin specializarea angajaților instituției pe teme specifice proiectului (management strategic şi managementul schimbării din perspectiva e-guvernare) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

Activitățile proiectului sunt următoarele:
Activitatea 1. Managementul proiectului

1.1.Managementul proiectului

Activitatea 2. Implementare măsuri şi instrumente pentru planificare strategică
2.1 Elaborare Plan strategic instituţional pentru perioada 2021-2023
2.2 Elaborare Plan de mobilitate urbană durabilă
2.3 Organizarea și desfăşurarea sesiunilor de instruire în domeniul managementului strategic și managementului schimbării din perspectiva digitalizării şi vizită de studiu în municipiul Alba Iulia

Activitatea 3. Implementarea măsurilor de simplificare pentru serviciile specifice aferente competenţelor partajate ale APL
3.1. Implementarea platformei pentru gestiunea integrată a activităţilor administraţiei publice din Municipiul Roman

Activitatea 4. Informarea si publicitatea proiectului
4.1. Informarea și publicitatea proiectului

Rezultatele proiectului:

  1. Plan strategic instituţional pentru perioada 2021-2023
  2. Plan de mobilitate urbană durabilă
  3. Platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităţilor administraţiei publice din Municipiul Roman
  4. Personal din cadrul grupului ţinta instruit în ceea ce priveşte managementul strategic şi cel al schimbării din perspectiva e-guvernare.

Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (Secțiunea 1B – Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul UE nr. 1303/2013), respectiv la dezvoltarea durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse.

Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali (cetățeni), indiferent de sex, religie, etnie, și își aduce totodată aportul la dezvoltarea societății informaționale. Proiectul asigură creșterea investițiilor și stimularea activităților de inovare, generând competitivitate prin specializare inteligentă și valoare adaugată sporită, soluțiile IT propuse având un puternic caracter inovativ.

Valoarea totală a proiectului: 3.222.764,05 lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 3.222.764,05 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.158.308,77 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.739.349,45 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 418.959,32 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 64.455,28 lei

Data de începere a proiectului: 19.06.2020

Perioada de implementare: 23 luni

Source