R O M Â N I A      JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂRE nr. 80/02.06.2022 privind Source