R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                   HOTĂRÂREA nr. 36 din 26.04.2021 Source