R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 152  din 22 decembrie Source