R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 143 din 15.12.2022 Source