R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   H O T Ă R Â Source