R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie Source