R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr.  1/27.01.2022 privind validarea modificărilor Source