Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu privire la prezenta in apropierea sau in interiorul culturilor agricole sau silvice sau in apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cardurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic care pot produce pagube si sa le transmita in ziua primirii, cu confirmare de primire, catre gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic si/sau catre administratorul ariei naturale protejate, dupa caz, pe a carei suprafata acestea sunt prezente.

In cazul fondurilor cinegetice situate de-a lungul frontierei de stat, primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa solicite consiliului local emiterea de hotarari ale acestuia, valabile pe un sezon de vanatoare, prin care sa se admita organizarea si desfasurarea de catre gestionarii fondurilor cinegetice a actiunilor de alungare si de recoltare a exemplarelor de animale salbatice care produc pagube culturilor agricole, silvice si animalelor domestice pe adancimea de 500 metri de la fasia de protectie a frontierei de stat catre interior, in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea si evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisa a proprietarului pagubit sau a reprezentantului legal ori conventional al acestuia, depusa si inregistrata la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs aceasta. Formularul cererii, in format tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispozitia solicitantului de catre unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs paguba. Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza si se depune la sediul unitatii administrativ-teritoriale in termen de maximum 48 de ore de la data constatarii producerii pagubei.

In cazul pagubei produse animalelor domestice, inclusiv albinelor, primarul solicita in scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de libera practica imputernicit sa culeaga informatiile privind cauza ranirii/decesului animalelor domestice numai in prezenta personalului de specialitate al gestionarului fondului cinegetic si sa completeze fisa al carei formular este prevazut in anexa nr. 2, denumit in continuare medic veterinar de libera practica imputernicit. Fisa, completata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, se inregistreaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale, se pune la dispozitia primarului anterior convocarii comisiei si face parte din dosarul de despagubire.

Pentru pagubele produse autovehiculelor in conditiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul solicita, in scris, cu confirmare de primire, unitatii de politie pe raza careia s-a produs accidentul de circulatie, in maximum 24 de ore de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1), cauzele si imprejurarile producerii accidentului de circulatie, care trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, daca sunt montate indicatoare „atentie animale“ pe sectorul de drum respectiv.

Proprietarii de animale domestice au obligatia de a prezenta, pe parcursul intrunirii comisiei, documentele prevazute la art. 2 din anexa nr. 4, pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor ce le revin in sensul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic.

ANEXA Nr. 4

Obligatiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea

pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare din specii de fauna de interes cinegetic

 cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului

 cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

   Art. 1. – Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au urmatoarele obligatii:
   a) sa asigure paza animalelor domestice aflate la pasunat sau la diferite munci;
   b) sa foloseasca pentru pasunatul animalelor domestice numai acele suprafete admise, potrivit legii, la pasunat;
   c) sa adaposteasca, pe timp de noapte, animalele domestice numai in locuri imprejmuite si pazite;
   d) sa deplaseze animalele domestice prin padure spre locurile de pasunat si adapat numai pe traseele stabilite in acest scop, de comun acord, cu persoana juridica ce gestioneaza fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv si cu administratorul suprafetei respective de fond forestier;
   e) sa foloseasca vetre de stupina, numai pe acele suprafete admise, potrivit legii, in acest scop.
   Art. 2. – (1) Pentru a primi despagubiri in cazul pagubelor produse animalelor domestice de catre exemplare din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie sa indeplineasca toate obligatiile si conditiile specifice prevazute la art. 1.
   (2) Proprietarii de animale domestice fac dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 1 prin urmatoarele:

   a) detinerea numarului de caini pentru paza, admis in conditiile Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. a) si c);
   b) contractul de pasunat incheiat cu proprietarul terenului respectiv, in care se prevad suprafetele admise la pasunat, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. b); prin exceptie, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b)-c) si alin. (2) si (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, proprietarii de animale domestice vor prezenta, dupa caz, acordul scris al detinatorului de teren agricol pe care se pasuneaza si care este inregistrat la unitatea administrativ-teritoriala, dovada proprietatii sau detinerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se pasuneaza, acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se pasuneaza;
   c) constatarea, la fata locului, de catre comisia de constatare si evaluare a pagubei a asigurarii conditiilor de adapostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. c);
   d) aprobarea prevazuta de lege pentru trecerea/pasunatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situatia prevazuta la art. 1 lit. d);
   e) existenta a cel putin unei persoane raspunzatoare cu asigurarea pazei si a conditiilor de adapostire pe timpul noptii, in cazul turmelor si cirezilor aflate la pasunat, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. a) si c);
   f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. e).
   Art. 3. – Modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 1 se consemneaza in procesul-verbal de constatare a pagubelor de catre comisia constituita in acest scop.
   Art. 4. – Sunt exceptati de la obligatiile prevazute la art. 1 si 2 proprietarii ale caror animale domestice se afla in propria gospodarie. Acesti proprietari trebuie sa dovedeasca prin documente ca animalele sunt inregistrate la primarie si la medicul veterinar.

PRIMAR,

DĂNUȚ CUCLEA

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR,

CADASTRU ȘI CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ,

Ing. George Florin CURCAFA

Source