1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:[email protected], persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:[email protected]

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, astfel:

– teren str.Calea Dunării în zona blocurilor M2-M3, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 6 inclusiv;

– teren str.1907 în zona blocurilor a1, a2, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 16 inclusiv, cu excepția poziției nr.8;

– teren str.Costache Negri în zona blocului Y4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 10 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.1 și nr.10;

– teren str.G-ral David Praporgescu în zona blocurilor L6-L7-L8-L9-L10-I1-I2, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 105 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.8, nr.10, nr.30, nr.45, nr.51 și nr.105;

– teren str.Chimiei în zona blocurilor O1-O2-O3-O4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 21 inclusiv, cu excepția poziției nr.10;

– teren str.Stadionului în zona blocurilor D1-A1-J3-J4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 42 inclusiv, cu excepția poziției nr.36;

– teren str.Chimiei în zona blocurilor J2-J3, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 9 inclusiv;

– teren str.Mihai Eminescu în zona blocurilor V3-Z5-Z10, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 23 inclusiv;

– teren str.Taberei în zona blocurilor V2-W1, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 26 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.8 și nr.19,

în vederea parcării autoturismelor,  conform H.C.L. nr.66/20.05.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 11/06/2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/06/2021, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/06/2021, ora 10.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail [email protected], telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 27/05/2021.

Source