1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:[email protected], persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:[email protected]

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 2(două) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, zona bloc C1, amplasamente libere:pozițiile nr.1 și nr.5, în vederea amplasării de garaje auto, conform H.C.L. nr.51/24.03.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate

obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și

Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:20 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau sau prin virament bancar : Municipiul Turnu Măgurele, cod de indentificare fiscală :4253731, în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Turnu Măgurele.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10/05/2022, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20/05/2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două

plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/05/2022, ora 11.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail [email protected], telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:27.04.2022.

Source