1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:[email protected], persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:[email protected]
  2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil-teren în suprafaţă de 1232 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Chimiei, nr.16, înscris în cartea funciară nr.22714 UAT Turnu Măgureie, conform H.C.L. nr.44 din 23.04.2021 şi conform O.U.G. nr.57/2019.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituţiei, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism şi Gospodărie Comunală.
  5. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obţine de la Compartimentul Urbanism şi Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, judeţul Teleorman.
  6. CostuI şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:30 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX.
  7. Data limită privind solicitarea clarificărilor: 13/05/2021, ora 16.00.

8. Informaţii privind ofertele:Data limită de depunere a ofertelor: 21/05/2021, ora 14.00.

9.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

10.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate.unul exterior şi unul interior.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.05.2021, ora 11.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, judeţul Teleorman.

11.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, judeţul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail [email protected], telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

12.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2021

Source