Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, str.Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416.451, fax 0247.416.453, email:[email protected], anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzare.

Obiectul licitaţiei, data şi locul organizării:

  • spaţiile medicale cu destinaţia de cabinete medicale şi terenurile aferente, situate în:

 Policlinica municipală – str. Cpt. Stănculescu, nr.21

             Licitaţia se va desfăşura în data de 26.10.2021, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str.Republicii, nr.2.

            Solicitările de înscriere la licitaţie se vor depune la sediul organizatorului până la data de 25.10.2021, ora 1600.

            Preţul de pornire al licitaţiei şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare spaţiu medical sunt prevăzute în caietul de sarcini.

          Taxa de participare la licitaţie este de 100,00 lei.

            Caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi se poate procura contra sumei de 20,00 lei de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, camera 9.

Pentru participarea la licitatie sunt necesare următoarele acte:

   A. pentru persoane juridice:

   a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

   b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

   c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local;

   e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

   f) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile Ordonanţei de urgenta nr.68/2008;

   g) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

   B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

   a) copie de pe actul de identitate;

   b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;

   c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local;

   e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile Ordonanţei de urgenta nr.68/2008 .

Informaţiile suplimentare privind licitaţia de vânzare pot fi obţinute la telefon 0247.416.451, int 108 – persoană de contact ing. Silviu Ciupitu.

Source