Primaria Municipiului Timisoara, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru achizitia avand ca obiect: Executie lucrari AFERENT  proiect : „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I“    – Cod SMIS 2014+: 117520,  5 LOTURI,

– Lot 1 – „Reabilitare termică imobil Aleea Săgeţii, nr. 5, SC A+B”;

– Lot 2 – „Reabilitare termică imobil str. Hărniciei, nr. 3, Sc A+B+C”;

– Lot 3 – „Reabilitare termică imobil, str. Muzicii, nr. 10”;

– Lot 4 – „Reabilitare termică imobil str. Lacului, nr. 32”;

– Lot 5 – „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Pogonici, nr. 2, Sc A+B”.

cod  CPV:

–     45321000-3 –„Lucrări de izolare termică”;

 • 45421150-0- „Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică”;
 • 45261310-0- „Lucrări de hidroizolare”;
 • 45261410-1- „Lucrări de izolare a acoperişului”;
 • 45400000-1- „Lucrări de finisare a construcţiilor”;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: negociere fara publicarea prealabila, în conformitate cu prevederile ART. 104, alin (1) litera a) din Legea nr. 98/2016

Sursa de finanţare a contractului care urmează sa fie atribuit: finantare nerambursabila (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timisoara si contributia  Asociatiei de Proprietari.

Valoarea estimata

Valoarea total estimata  a celor 5 loturi, este de  2.276.846,17 fără TVA, defalcata dupa cum urmeaza:

 • Lot 1-„Reabilitare termică imobil Aleea Săgeţii, nr. 5, SC A+B” cu valoarea de: 397.757,10 lei fara TVA;
 • Lot 2-„Reabilitare termică imobil str. Hărniciei, nr. 3, Sc A+B+C”, cu valoarea  de: 701.654,78 lei fara TVA;
 • Lot 3-„Reabilitare termică imobil, str. Muzicii, nr. 10”, cu valoarea de: 309.721,31 lei fara TVA;
 • Lot 4-„Reabilitare termică imobil str. Lacului, nr. 32”, cu valoarea de: 365.694,60 lei faraTVA;
 • Lot 5-„Reabilitare termică imobil str. Intrarea Pogonici, nr. 2, Sc A+B“, cu valoarea de: 502.018,39 lei fara TVA;

Valoarea estimată, nu cuprinde cheltuieli diverse şi neprevăzute.

 In cazul in care sunteti interesat de prezenta procedura, OFERTA D-voastra trebuie sa cuprinda:

 • Documentele care însoţesc oferta:

-DUAE;

-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016;

 • Documente care fac dovada celor declarate in DUAE, conform solicitarilor impuse in Instructiunile catre ofertant, respectiv:
 • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
 • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 • alte documente edificatoare, dupa caz.
 • certificat constatator emis de ONRC/echivalent – document prezentat in copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de ofertant.

Documentele vor fi prezentate in copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de ofertant.

Informatiile din cadrul documentelor prezentate si solicitate mai sus, vor fi reale si actuale in momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE aferent fiecarui lot ofertat, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile aferente lotului respectiv, si dupa realizarea negocierilor.

 • Propunerea tehnica –modul de prezentare:

1.Propunerea tehnica va fi elaborata distinct pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele tehnice din documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse in Caietul de sarcini+Anexe si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate documentatiei care va fi postata pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica TRANSPARENTA/Achizitii Publice/negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art.104 alin (1) litera a) din Legea 98/2016. Orice referire din caietele de sarcini cu privire la o anumita origine, procedeu, marca, brevet, tipuri, sau productie specifica, se considera a fi insotita de sintagma „sau echivalent”.

Pentru demonstrarea celor anterior solicitate, ofertantii vor prezenta, pentru lotul care oferteaza, oferta structurata conform formular – Model de prezentare al propunerii tehnice (formular 6) pentru LOT …… Documentul se va prezenta pentru fiecare lot ofertat.

2.Graficul de executie a lucrarilor, realizat etapizat conform cerintelor caietului de sarcini aferent lotului care se oferteaza. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul care sa evidentieze in mod clar durata de realizare a contractului. Documentul se va prezenta pentru fiecare lot ofertat. Termenul de realizare al lucrarilor este: pentru Lot 1-4,5 luni;  pentru LOT 2-6 luni; pentru LOT 3- 3 luni; pentru LOT 4-3 luni; pentru LOT 5- 4, 5 luni. Mentionam faptul ca garficul de executie al lucrarii, face obiectul negocierii.

3. Se vor prezenta documente din care sa rezulte perioada de garantie acordata lucrarilor (minim 60 luni/lot). Documentul se va prezenta pentru fiecare lot ofertat.

4.Operatorii economici vor prezenta o declaratie privind faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca – Formular 5. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt:Ministerul Mediului (www.mmediu.ro); Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (www.mmuncii.ro), care vor fi respectate si pe parcursul derularii contractului.

Documentul se va prezenta pentru fiecare lot ofertat.

5.Operatorii economici au obligatia de a depune modelul de contract aferent lotului ofertat, asumat. Clauzele contractuale, care nu vizeaza aspecte cantitative si calitative ale lucrarii,  fac obiectul negocierii.

6. Ofertantul va prezenta indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, conform art.123 alin.(1) din HG 395/2016- Formular 9. Partea din propunerea tehnica si/sau financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care nu este depusa o declaratie cu informatiile mai sus solicitate, propunerea tehnica si/sau financiara este considerata ca document public in sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 • Propunerea financiara –modul de prezentare:

Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara în asa fel încât sa cuprinda toate elementele de formare a pretului final.

Propunerea financiară va fi elaborată distinct pe fiecare din cele cinci loturi.

Propunerea financiara va contine:

a) Formularul de Ofertă (Formularul nr. 8), exclusiv valoarea de diverse şi neprevăzute;

Formularul de oferta, reprezinta elementul principal al propunerii financiare, in care se va evidentia pretul total ofertat, lei fara TVA – formular 8. Mentionam faptul ca pretul ofertat, face obiectul negocierii.

Oferta trebuie sa se incadreze în valoarea estimata aferenta lotului din cadrul prezentei proceduri. In caz contrar aceasta intra sub incidenta art 137, alin e),din HG 395/2016, fiind declarata inacceptabila.

b) Oferta financiara aferenta lotului ofertat, elaborata conform formularului 7, la care se vor anexa toate documentele solicitate prin acesta.

c) Ofertantul va prezenta indicarea motivata a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, conform art.123 alin.(1) din HG 395/2016- Formular nr.9. Partea din propunerea tehnica si/sau financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care nu este depusa o declaratie cu informatiile mai sus solicitate, propunerea tehnica si/sau financiara este considerata ca document public in sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

NU se accepta depunerea de oferte alternative.

Valabilitatea ofertei: 6 luni de la termenul limită de primire al ofertei.

Prezentarea ofertei:

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în invitaţia de participare . Operatorul economic participant la procedura, are obligatia de a transmite oferta, respectiv DUAE completat, insotit si de documentele relevante solicitate, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica si Propunerea financiara.

Toate documentele depuse, respectiv documentele solicitate in „Instructiuni catre ofertanti” la cap.: Conditii de participare, Propunerea tehnica, Propunerea financiara si documentele care însoţesc oferta, trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Limba de redactare a ofertei: limba română                   

Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

NU se accepta actualizarea preţului contractului. NU se accepta oferte alternative

Adresa la care se depune oferta: la adresa de E-mail: [email protected].

Data si ora limita pentru depunere oferta: 24.05.2021  ultima ora a zilei.

Sedinta privind inventarierea ofertelor, va avea loc in data de 25.05.2021 ora 10:00.

Sedinta de negociere: sedintele de negociere, ca urmare a situatiei actuale (criza sanitara Covid 19), se vor realiza telefonic/pe e-mail.

In cadrul sedintelor de negociere, pot fi negociate:

 • prevederile contractuale care nu vizeaza aspecte cantitative si calitative ale lucrarii;
 • graficul de realizare al lucrarilor;
 • pretul contractului.

Dupa realizarea sedintelor de negociere, la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor transmite pe e-mail la adresa: [email protected], oferta negociata.

Operatorii economici interesati de prezenta procedura, pot descarca documentatia necesara in vederea elaborarii si prezentarii ofertei, respectiv: Caiet de sarcini pentru fiecare lot in parte, DUAE, Instructiuni catre ofertant, Formulare, Modelul de contract pentru fiecare lot in parte si documentatia tehnico-econimica pentru fiecare lot in parte, de pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica TRANSPARENTA/Achizitii Publice/negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art.104 alin (1) litera a) din Legea 98/2016     

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 12 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Raspunsurile la eventualele clarificari, vor fi postate pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica  Transparenta/Achizitii Publice/Negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art. 104 alin (1) litera a) din Lege 98/2016.

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la Serviciul Achizitii Publice, Bv.C.D.Loga nr.1, cam.223, tel.: 0256-408478, e-mail: [email protected]

AUTORITATE CONTRACTANTA,

PRIMAR

DOMINIC FRITZ

Șef serviciu,

Corina Radu

The post Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru achizitia avand ca obiect: Executie lucrari AFERENT proiect : „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I“ – Cod SMIS 2014+: 117520, 5 LOTURI first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source