Invitație de participare la procedura de achiziție directă a Serviciilor de realizare documentații tehnico-economice pentru proiectul ,,Eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, județul Prahova” -etapa II-a Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la Registratura Primăriei Breaza, str. Republicii, nr,. 82b, până la data de 12.04.2021, orele 12.00.Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Documentatie:
-caiet de sarcini
-anexa caiet sarcini
-Fisa de date
-Formulare
-model contract

Source