11.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:[email protected], persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:[email protected].

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, astfel:

– teren situat pe strada 1907  în zona blocurilor a1, a2, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 16 inclusiv, cu excepția poziției nr.2, 3 și nr.8;

– teren situat pe strada Stadionului în zona blocurilor D1-A1-J3-J4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 42 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.4, 5, 10,13, 16, 19, 20, 25, 29, 30, 34, 36 și nr.38;

– teren situat pe strada Chimiei  în zona blocurilor F4, F5, H5, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 50 inclusiv;

– teren situat pe strada Căpitan Stănculescu  în zona blocurilor P01, sc.F,G – P02, sc.A, B, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 22 inclusiv, cu excepția poziției nr.11;

– teren situat pe strada Mihai Kogălniceanu  în zona blocurilor Y6-Y7, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 5 inclusiv;

în vederea parcării autoturismelor,  conform  H.C.L. nr.66/20.05.2021, H.C.L. nr.215/28.09.2022,  H.C.L. nr.277/28.12.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și  Gospodărie Comunală din cadrul Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită la casieria Municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau sau prin virament bancar : Municipiul Turnu Măgurele, cod de indentificare fiscală :4253731, în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Turnu Măgurele.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19/01/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/01/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:30/01/2023, ora 11.00, Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail [email protected], telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 06.01.2023.

Source