Ca urmare a transmiterii de cӑtre Adminstraţia Fondului pentru Mediu a listei persoanelor fizice înscrise în Programul privind casarea autovehiculelor uzate, vӑ informӑm cӑ în perioada 04-17 octombrie 2023  solicitanţii de finanţare au obligaţia de a depune la Registratura UAT Municipiul Turnu Măgurele sau pe adresa de mail [email protected] urmӑtoarele documente care sӑ ateste eligibilitatea solicitantului de finanțare precum și a autovehiculului uzat:

a) Solicitare de acordare a stimulentului de casare în Programul privind casarea autovehiculelor uzate – formular tip, care conține și o declaraţie pe propria răspundere; (acest formular poate fi descӑrcat de aici) sau de la Registratura UAT Municipiul Turnu Magurele)

b) Actul de identitate- copie conform cu originalul;

c) Certificatul de moștenitor, în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant – dacӑ este cazul;

d) Actele de proprietate ale autovehiculului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare) sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnate „conform cu originalul” de către solicitant;

e) Împuternicire (dacă este cazul);

f) Certificat de atestare fiscala prin care se atestӑ cӑ solicitantul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare, eliberat de Serviciul Impozite și Taxe;

g) Certificat de atestare fiscala prin care se atestӑ cӑ solicitantul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul consolidat al statului, conform prevederilor legale în vigoare, eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

h) Cazier judiciar.

 Casarea şi radierea autovehiculului se va face numai dupӑ validarea documentelor depuse de cӑtre solicitant şi semnarea contractului de finanţare dintre proprietarii de autovehicule şi Primӑria Municipiului Turnu Măgurele.

Source