Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate, în condițiile prezentei legi, astfel:

  1. a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
  2. b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Aducem la cunoștință faptul că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, respectiv 19 mai 2023, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poștă (cerere tip), cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la Primăria Municipiului Brad.

Source