NOTIFICARE

În atenția asociațiilor de proprietari

Ca urmare a adresei Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, vă comunicăm următoarele:

 1. Valabilitatea Autorizației nr. 53/16.11.2015 pentru desfășurarea activității de exploatare a sistemelor de  repartizare a costurilor pentru încălzire, acordată COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE “COLTERM” S.A. de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a încetat la data de 07.06.2022.
 2. Ținând cont de dispozițiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, vă amintim faptul că în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”.
 3. Lista actualizată a titularilor de autorizații pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor este publicată pe pagina de internet a ANRE și poate fi consultată accesând următorul link:

https://www.anre.ro/ro/energie-termica/informatii-de-interes-public1580309881/listei-operatorilor-economici-care-desfasoara-activitati-de-montare-si-exploatare-a-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-actualizata

 • Sacțiuni și contravenții:

Art. 45 alin. (3) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.”

Precum și cele ale art. 45 alin. (4): ”Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

Lit. b) montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizaţie sau cu autorizaţie a cărei valabilitate a expirat;”

Art. 38 alin. (2): ”Proprietarii apartamentelor individuale şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporţională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branşamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.”

Art. 29 alin. (1):  În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată şi aprobată de A.N.R.E.”

5. În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in faza initiala de consultare publica, ANRE supune consultării publice prezentul document, in faza a II-a, cu scopul stabilirii unor reguli și algoritmi de calcul pentru repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus consultarii publice se pot transmite, în format electronic, la adresele de e-mail: [email protected] şi [email protected], prin poştă, la adresa Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 sau la Registratura de la sediul instituției.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicarii pe site, aceasta fiind de 27.07.2022, pe site-ul A.N.R.E-ului.:

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/energie-termica/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-repartizarea-consumurilor-de-energie-termica-intre-consumatorii-din-imobilele-de-tip-condominiu-in-cazul-folosirii-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-faza-a-ii-a&page=1

            Extras din Regulamentul propus de A.N.R.E:

Art. 13 alin. (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al condominiului/unităţii de calcul, , are valori cuprinse în intervalul 30% ÷ 50% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire, , înregistrată de contorul de branșament.

(2) Valoarea cotei procentuale din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al condominiului/unităţii de calcul, , este stabilită, în limitele prevăzute la alin. (1), de către asociația de proprietari/asociația de chiriași prin hotărâre a adunării generale, sau, după caz, de către proprietarul de condominiu prin hotărâre. Cotă procentuală aferentă consumului comun de încălzire poate avea valori diferite pentru fiecare lună de consum din sezonul rece.

(3) Asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiuare obligația să comunice prestatorului, în scris, hotărârea prevăzută la alin. (2).

(4) În situația în care asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu nu comunică, în scris, prestatorului hotărârea, așa cum este prevăzut la alin. (3), cota procentuală aferentă consumului comun, luată în calcul de către prestator la repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire, are următoarele valori:

a) 30% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament pentru lunile de consum decembrie, ianuarie şi februarie;

b) 50% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.

Art. 33 – La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.

Art. 35 – (1) În cazul în care apar neînțelegeri/reclamații cu privire la activitatea de repartizare a consumurilor, proprietarii sau utilizatorii apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință se pot adresa, după caz:

 1. asociației de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului;
 2. prestatorului cu care asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are încheiat contract;
 3. compartimentului energetic din cadrul autorității administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, care, potrivit art. 9 lit. g) și g1) din Lege, are atribuții de control asupra modului de desfășurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii și de mediere a neînțelegerilor apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor şi utilizatorii de energie termică;
 4. ANRE, pentru aspectele privind nerespectarea de către prestator a condițiilor de valabilitate asociate autorizației de tip II și/sau IV, deținute de către acesta,
 5. instanței de judecată.

(2) Prestatorii sunt obligați să:

 1. înregistreze toate cererile/sesizările/reclamațiile/solicitările primite; 
 2. comunice solicitantului un număr de înregistrare;
 3. să răspundă solicitantului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii/sesizării/reclamației/solicitării.

(3) Prestatorii au obligația să respecte dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.”

The post În atenția asociațiilor de proprietari first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source