HOTĂRÂRE | 98| din data de 29.10.2021

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  2021 şi ianuarie 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art.123 alin. (1) , art. 139 alin. (1)  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea domnului Covaci Florin-Răducu preşedinte de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 şi ianuarie 2022 .

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source