HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.09.2022

Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 554 și art. 858 din Codul Civil;

Conform art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul  art. 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea trecerii bunului imobil identificat cu numărul cadastral 67613 în suprafață de 7.632 mp din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source