HOTĂRÂRE | 90 | din data de 28.10.2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzile în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului, Stupinei”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Prevederile art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b) , alin. (4) lit. d) alin. (7),  lit. k), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzile în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului, Stupinei”, în vederea finanţării în cadrul Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, conform anexa nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă cererea de finantare întocmita în vederea includerii în cadrul  Programului national de investitii “Anghel Saligny”, anexa nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă implementarea proiectului şi suportarea din bugetul local al Comunei Mogosoaia, judeţul Ilfov a cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Investiții „Anghel Saligny”.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source