HOTĂRÂRE | 85| din data de 30.08.2022

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 16 alin. (1) și art. 96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Prevederile art. 4 alin. (4) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Adresa Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia nr. 105/18.08.2022 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 19216/19.08.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. . 1 Desemnarea doamnei Chihai Roxana Cristina, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source