Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie -septembrie 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr.2049/11.11.2020 și nr. 2050/11.11.2020, înregistrare la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29443/12.11.2020, respectiv nr. 29444/12.11.2020;

Prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;

Conform art. (1) și art. (2) din Instrucțiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

În baza art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea  decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie 2020 în cuantum de 2.931 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source