Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul înregistrat sub nr. 32290/23.12.2020;

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2020;

H.G. nr. 1044/07.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

H.G. nr. 1100/18.12.2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – Structura de Trezorerie Ilfov nr. 28431/09.12.2020, înregistrată sub nr.31368/10.12.2020;

Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov nr. 29608/21.12.2020, înregistrată sub nr. 32134/21.12.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 110/20.11.2020;

Prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) și (2), art.19 alin. (2), art. 58 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea  bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020, astfel: bugetul local pe anul 2020, în valoare de 49.155,78 mii RON, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2020, în suma de 10.554,19 mii RON, din care: 9.075,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 2) și 1.479,19  mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 3)

 Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 3.925.772,88 lei se va utiliza ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Gradiniță cu program prelungit – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia; Amenajare centru multifuncțional Comuna Mogoșoaia. Județ Ilfov.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0 abţineri 6 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin, Băiaș Costel, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source