Privind Contractul ce urmează a fi încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și Ecotrans STCM S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Ecotrans Stcm Srl nr. 1988/10.09.2021 înregistrată la Comuna

Mogoșoaia sub nr. 25042/10.09.2021;

Conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public

de transport local de călători nr. 7/2021, încheiat între Societatea de

Transport București STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Transport Public București-Ilfov – ADITPBI, dar și a Contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.

5/2021, încheiat între ECOTRANS STCM SRL și Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările

ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contractului ce urmează a fi încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și Ecotrans STCM S.R.L. conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Desemnarea Consiliului de Administrație a Ecotrans STCM SRL în vederea semnării contractului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source