HOTĂRÂRE | 73| din data de 28.07.2022

Privind  aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Cererea nr. 13545 din 31.05.2022;

Avizul de oportunitate nr. 7298/33/7C din 15.12.2021;

Avizul nr. 7041/9/6F din 17.05.2022;

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2),art. 54 din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități din comuna Mogoșoaia, str. Drumul Morii nr. 10, nr. cadastral 60209, beneficiar fiind SC Waref Rom  SRL.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source