Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanță de 2,00 față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități, situat în Șoș. București-Târgoviște nr. 185 C, nr. cadastral 55925

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Adresa nr. 24284/10.09.2020;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 3356/4F/17.08.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Prevederile art. 25 și art. 27 ind 1, art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanță de 2,00 față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități, situat în Șoș. București-Târgoviște nr. 185 C, nr. cadastral 55925, beneficiar SC Sapphire Dental Clinic SRL Documentația reglementează: retragerile construcției față de limita de proprietate (SV min 2,00 m, SE min 2,00 m, NV min 3,00 m, NE min 10,80 m), circulații și acces din Șos. București-Târgoviște, parcarea autovehiculelor în interirul parcelei, numărul total al locurilor de parcare fiind de două, echiparea tehnico-edilitară completă pe parcelă, înălțimea maximă admisă a clădirilor este de 10 m. Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2 Stabilirea perioadei de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source