HOTĂRÂRE | 67| din data de 16.06.2022

Privind imputernicirea Primarului Comunei Mogosoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea raportului adiministratorilor privind activitatea pe anul 2021, aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si numirea auditorului financiar independent

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 111 alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea raportului de activitate și a situațiilor financiare SC ECOTRANS STCM SRL pentru anul 2021, conform anexelor.

Art. 2 Aprobarea numirii CELIS AUDIT CONSULTING SRL înregistrată sub nr. FA592/606/21 în calitate de auditor financiar independent al SC ECOTRANS STCM SRL pentru o perioadă de un an.

Art. 3 Desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar, în vederea semnării Hotărârii AGA ECOTRANS STCM SRL în sensul celor arătate la articolele anteriore.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source